Regionaal Archief Zutphen

Archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen

Zoeken door alles

Openbaarheid

14.jpg

Het Regionaal Archief Zutphen is een openbare instelling waar iedereen gratis onderzoek kan doen in de studiezaal. Alle archieven en collecties zijn in principe openbaar. Dat betekent dat ze voor iedereen vrij ter inzage zijn. In beperkte mate zijn er echter onderdelen van archieven die nog niet openbaar zijn. Als u deze wil inzien, heeft u toestemming nodig.

Overheidsarchieven

Onder overheidsarchieven vallen bijvoorbeeld archieven van gemeenten, politie of brandweer. Alle overheidsarchieven vallen onder de Archiefwet. Deze wet bepaalt dat alle aan het Regionaal Archief Zutphen overgebrachte overheidsarchieven openbaar zijn. Iedereen kan deze archieven inzien. In de Archiefwet worden echter drie uitzonderingen genoemd. De openbaarheid kan worden beperkt met het oog op:

  1. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
  2. het belang van de Staat of zijn bondgenoten;
  3. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van (rechts)personen.

Vooral in het kader van de bescherming van de privacy kan het voorkomen dat archiefstukken niet openbaar zijn. In de meeste gevallen wordt de openbaarheid voor 75 jaar beperkt. Nu kunt u in sommige gevallen toch toestemming krijgen het niet openbare archief in te zien.

Particuliere archieven

Onder particuliere archieven vallen bijvoorbeeld archieven van bedrijven, personen, families, stichtingen, kerkgenootschappen en verenigingen. Wat de openbaarheid betreft vallen deze archieven niet onder de Archiefwet maar wel onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij deze archieven kan de openbaarheid alleen beperkt worden door de AVG en door in de overeenkomst tussen het Regionaal Archief Zutphen en de eigenaar van het archief afspraken vast te leggen. In de overeenkomst is dan ook vastgesteld hoe lang de termijnen van de openbaarheidsbeperking zijn en wie er bevoegd is om dispensatie te verlenen.

Als u niet-openbare stukken in wilt zien uit een particulier archief heeft u de schriftelijke toestemming nodig van de eigenaar van het archief.

Vermelding beperking openbaarheid

Afspraken over de openbaarheid van (delen van) een archief kunt u vinden in de inleiding van de betreffende inventaris. De specifieke duur van de beperking is opgenomen in de nota bene bij de beschrijving.

Contactgegevens

Spiegelstraat 13-17
7201 KA Zutphen
telefoon: 14 0575 (kengetal niet nodig)
e-mail: regionaalarchief@zutphen.nl

 

 

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur.

Telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m vrijdag tijdens openingstijden.

Werkgebied

kaartje